POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat constitueix juntament amb l'avís legal el marc jurídic que regula l'ús del lloc web Goitaquefanara.cat. La present Política de Privacitat en concret regula l'ús i tractament que Goitaquefanara.cat dóna a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del Lloc web, ja que en accedir a la pàgina web Goitaquefanara.cat passeu a tenir la condició d'usuari d'aquest web (en endavant, l'"Usuari").

El present lloc web és titularitat de Jaume Morón Tarrasa, amb domicili social a Carrer Gran de Gràcia 84, 08012 Barcelona i N.I.F.: 47641214A.

Al Lloc Web trobareu a la vostra disposició la present Política de Privacitat en català perquè la pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis al Lloc Web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o la nova normativa europea ens obligui a fer futures modificacions. Per això, Goitaquefanara.cat es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i recomana llegir detingudament la Política de Privacitat sempre que s'accedeixi al Lloc Web.

Confidencialitat

Goitaquefanara.cat es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Seguretat de les dades

Goitaquefanara.cat garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d'abril), que ha ampliat l'abast de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en fitxer degudament inscrit a l'Agència de Protecció de Dades, el responsable del qual és Goitaquefanara.cat

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del subscriptor. Tractem les dades personals dels usuaris registrats amb l'única finalitat de gestionar la seva vinculació amb Goitaquefanara.cat i l'enviament de comunicacions informatives.

Les dades personals no es cediran a tercers (a excepció d'obligació legal) i Goitaquefanara.cat conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no s'exerceixi el seu dret de supressió o de revocar el seu consentiment .

L'usuari pot accedir a less dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a [email protected]

Goitaquefanara.cat té capacitat i el dret de eliminar qualsevol compte d'usuari. Aquesta acció pot ser presa si considerem que l'usuari ha violat les nostres polítiques, ha compromès la seguretat del lloc web, ha comès activitats fraudulentes o ha participat en qualsevol altra acció que considerem inapropiada o contrària als nostres interessos.

Entenem la importància de la privacitat de les dades dels nostres usuaris i farem tot el possible per protegir-les adequadament. No obstant això, en determinades circumstàncies, Goitaquefanara.cat es reserva el dret de prendre mesures per eliminar els comptes d'usuari. Aquesta decisió es pren de manera discrecional i amb el propòsit de mantenir la integritat i la seguretat del nostre lloc web i de la comunitat d'usuaris en general.

Si es pren la decisió d'eliminar un compte d'usuari, Goitaquefanara.cat es compromet a informar a l'usuari afectat d'aquesta acció i a proporcionar una explicació raonada, sempre que sigui possible. No obstant això, en situacions en les quals la seguretat o l'integritat del lloc web estiguin en risc, es podran prendre accions immediates i notificar-les posteriorment.

En registrar-vos i crear un compte d'usuari, accepteu que Goitaquefanara.cat té el poder d'eliminar el vostre compte en cas de violació de les polítiques o de qualsevol altra activitat que considerem inapropiada.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen, s'aplica la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts. El mer fet de la utilització dels serveis aquest lloc web pressuposa l'acceptació expressa de la dita acceptació de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, i amb l'excepció del que s'expressa en el paràgraf següent, les parts que hi intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d'altres textos que pogués haver-hi al lloc web, es resoldran definitivament mitjançant sotmetiment als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

El paràgraf anterior no s'aplica en el cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries), en aquest cas, (i per a un conflicte relacionat i emparat per la Llei) s'aplicaria preferent el lloc designat en la dita legislació.


Data de l'última modificació de la Política de Cookies: 31 de maig del 2023.